Privacyverklaring

Dit privacyreglement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting READY in het kader van Gamechangers. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens. Stichting READY is een stichting die ten doel heeft het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling door middel van werk van mensen die door gebrek aan opleiding of stimulans vanuit de thuissituatie of omgeving hier niet de kans toe krijgen en het verrichten van al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Daarvoor biedt READY maatwerk op basis van een uitgebreid portfolio aan producten en diensten op het gebied van coaching en projecten. Stichting READY gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij verwerkt en zij houdt zich daarbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Dit betekent onder andere dat Stichting READY:

 • op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • persoonsgegevens alleen voor specifieke doeleinden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
 • passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
 • u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Stichting READY verwerkt.

Stichting READY verwerkt persoonsgegevens van haar personeel, vrijwilligers, externen en deelnemers. In dit privacyreglement licht Stichting READY toe hoe zij in dit kader omgaat met die persoonsgegevens. Dat staat in Deel A van dit privacyreglement.

Daarnaast verwerkt Stichting READY binnen haar organisatie ook een aantal andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van leveranciers en persoonsgegevens van de bezoekers van haar website.

In deel B legt Stichting READY uit hoe zij omgaat met deze andere groepen van persoonsgegevens.

Deel C bevat een aantal algemene bepalingen waarin onder meer staat hoe Stichting READY uw persoonsgegevens beveiligt en bij wie u terecht kunt met vragen over dit privacyreglement. Dit privacyreglement komt tot stand en wordt beheerd onder verantwoordelijkheid van het bestuur / de bestuurder van Stichting READY.

Deel A

Persoonsgegevens worden verwerkt door Stichting READY

Stichting READY verwerkt persoonsgegevens van haar personeel, vrijwilligers, externen en deelnemers.

Doeleinden

Stichting READY verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens om de volgende redenen:

 • Betalingen te kunnen verrichten aan haar personeel, vrijwilligers en deelnemers;
 • Haar dienstverlening aan haar klanten te kunnen uitvoeren op het gebied van de uitvoering van projecten

Daarnaast kan Stichting READY gegevens gebruiken voor rapportage aan subsidiegevers. De rapportages en statistieken voor een subsidiegever bevatten uitsluitend gegevens op groepsniveau en bevatten geen persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Stichting READY zorgt ervoor dat de persoonsgegevens veilig zijn opgeslagen en niet voor onbevoegde personen toegankelijk zijn. Stichting READY kan uw persoonsgegevens verwerken indien ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven.

Toegang tot persoonsgegevens

Toegang tot persoonsgegevens is alleen toegestaan voor die medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang moeten hebben. Autorisatie vindt plaats aan de hand van rollen. Medewerkers bij READY die mogelijk toegang zouden kunnen hebben tot persoonsgegevens zijn directeur-bestuurder, HR medewerker, IT-manager, administratiekantoor. De bevoegdheden tot toegang worden vooraf vastgesteld.

Uitsluitend de vertrouwenspersoon heeft ten aanzien van de door hem uitgevoerde werkzaamheden onbeperkte toegang tot de registratie inzake het dossier dat hij onderhanden heeft.

Verlenen en wijzigen van toegang (autorisatie) gebeurt via een vaste procedure en wordt goedgekeurd door de leidinggevende(n). Indien een conflict optreedt wordt dit beoordeeld door de Functionaris voor de Gegevensbescherming.

IT-systemen die door READY worden aangewend zijn te allen tijde AVG-proof. Dit wordt op voorhand door de IT beheerder gecheckt bij desbetreffende leverancier. Alleen in hun hoedanigheid als onderhoudsmedewerker van IT systemen hebben automatiseringsmedewerkers die hiertoe zijn aangewezen door de verantwoordelijke toegang tot persoonsgegevens.

Deel B

Gegevens van bezoekers van de websites van Stichting READY

De website van Gamechangers is onderdeel van Stichting READY en maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op je computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Op onze websites gebruiken we alleen analytische cookies. Analytische cookies stellen ons in staat om het websitebezoek te meten. Hierdoor weten we op welke plekken we onze website kunnen verbeteren. We maken gebruik van Google Tag Manager om inzichten te verkrijgen uit de data.

Voor het bijhouden van de statistieken (analytische cookies) maken wij gebruik van Google Analytics. Deze cookies zijn volledig geanonimiseerd en houden statistieken bij op basis van het gebruik op onze website.

Wij plaatsen geen cookies van derden en ook geen cookies voor marketingdoeleinden.

Heb je vragen over onze website?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Categorieën van persoonsgegevens

Indien u een bezoek brengt aan de website en via het contactformulier een vraag stelt of stichting READY om informatie verzoekt, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

A. Naam

B. E-mailadres

C: telefoonnummer

Indien u zich op de website aanmeldt voor één van de nieuwsbrieven, verwerkt Stichting READY de volgende persoonsgegevens van u:

A. Naam

B. E-mail adres

C. Organisatie

Indien u een klacht of compliment meldt, verwerkt Stichting READY de volgende persoonsgegevens van u:

A. Naam

B. Adres

C. Postcode

D. Woonplaats

E. Telefoonnummer

F. E-mail

Indien u zich op onze website aanmeldt voor één van onze trainingen, webcasts of andere online tool kan Stichting READY de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

A. Naam

B. E-mailadres

C. Telefoonnummer

D. Adres

E. Postcode

F. (Woon)plaats

Doeleinden

Stichting READY verwerkt de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het kunnen beantwoorden van uw vraag/klacht;
 • Het kunnen verwerken van uw opmerking;
 • Het aan u kunnen toesturen van gevraagde informatie;
 • Het kunnen leveren van de door u gevraagde dienst;
 • Het verwerken van uw inschrijving voor onze nieuwsbrief en het u kunnen toesturen van onze nieuwsbrief.

Grondslag

Indien u een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft Stichting READY een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek. Indien u zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief, verwerkt Stichting READY uw persoonsgegevens enkel met uw expliciete toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan schriftelijk of digitaal op de hoogte te stellen.

Bewaartermijn

Persoonsgegevens van bezoekers van de website zullen worden verwijderd nadat uw verzoek of vraag is beantwoord, uw opmerking is verwerkt of u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

Gegevens van leveranciers van goederen en/of diensten aan Stichting READY

Categorieën van persoonsgegevens

Indien Stichting READY een zakelijke relatie aangaat met een leverancier, kunnen daarbij de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

A. Voor- en achternaam

B. E-mailadres

C. Zakelijk telefoonnummer

D. Zakelijk adres en woonplaats

E. Functie

F. Naam van het bedrijf waarvoor u werkzaam bent (indien van toepassing)

G. KvK-nummer en/of BTW nummer (indien van toepassing)

H. Bankrekeningnummer (indien van toepassing)

Doeleinden

Stichting READY verwerkt bovenstaande persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van facturen;
 • Het onderhouden van het zakelijk netwerk van Stichting READY

Grondslag

Stichting READY verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is om overeenkomsten met leveranciers te kunnen uitvoeren.

Bewaartermijn

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan die noodzakelijk zijn om aan onze administratieplicht te voldoen, bewaart Stichting READY gedurende de wettelijke bewaartermijn. Overige persoonsgegevens zullen worden verwijderd maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie met onze leveranciers en zakelijke relaties.

Gegevens van medewerkers van Stichting READY

Stichting READY verwerkt persoonsgegevens van haar medewerkers. De verwerking van deze gegevens blijven buiten beschouwing in dit privacyreglement. Op het moment van indiensttreding ontvangen medewerkers aanwijzingen hoe stichting READY omgaat met hun persoonsgegevens. Voor personeel hanteert Stichting READY de fiscale bewaarplicht van 5 jaar.

Gegevens van sollicitanten

Categorieën van persoonsgegevens

Als u bij Stichting READY solliciteert, verwerkt Stichting READY de volgende persoonsgegevens van u:

A. Naam

B. Emailadres

C. Adres

D. Woonplaats

E. Telefoonnummer

F. andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld curriculum vitae, referenties en getuigschriften

Doeleinden

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt om de procedure van sollicitaties goed te laten verlopen, waaronder:

 • Het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling.
 • Het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarvoor u heeft gesolliciteerd;

Indien u bij Stichting READY solliciteert, heeft de Stichting een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen. Bewaartermijn Uw persoonsgegevens zullen, indien u niet bent aangenomen, vier weken nadat de vacature is vervuld, worden verwijderd, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Deel C

Beveiliging

Een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk. Stichting READY treft alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens veilig te stellen. Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zal Stichting READY maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Anders dan vermeld in deel A, verstrekt Stichting READY niet actief persoonsgegevens aan derden. Indien Stichting READY wel persoonsgegevens aan derden verstrekt, zal Stichting READY daarvoor altijd voorafgaand toestemming verkrijgen van u, tenzij dat niet hoeft volgens de wet.

Uw rechten

U heeft het recht schriftelijk of digitaal te verzoeken om: Inzage in uw persoonsgegevens; U kunt vragen of Stichting READY persoonsgegevens van u verwerkt. Indien dat het geval is, legt Stichting READY uit welke persoonsgegevens zij van u verwerkt, op welke wijze Stichting READY dit doet en voor welke doeleinden. U kunt tevens verzoeken om een kopie van de persoonsgegevens die Stichting READY van u verwerkt.

Rectificatie van uw persoonsgegevens

Indien u van mening bent dat de persoonsgegevens die Stichting READY van u verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kunt verzoeken om uw gegevens aan te vullen of te wijzigen. Indien Stichting READY de betreffende persoonsgegevens aan andere organisaties heeft verstrekt dient de verwerkingsverantwoordelijke deze partijen te informeren bij rectificatie van de persoonsgegevens.

Wissen van uw persoonsgegevens

U kunt verzoeken om de persoonsgegevens die Stichting READY van u verwerkt te wissen. Stichting READY zal uw gegevens na ontvangst van een verzoek daartoe zonder onredelijke vertraging wissen indien:

 • de gegevens niet langer meer nodig zijn voor het doel waarvoor Stichting READY ze heeft verwerkt;
 • u de Stichting READY niet langer toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van de persoonsgegevens en er geen reden is waarom Stichting READY de gegevens nog langer mag verwerken;
 • de persoonsgegevens door Stichting READY niet verwerkt hadden mogen worden (‘onrechtmatige verwerking’).
 • de wet Stichting READY verplicht om de persoonsgegevens te wissen.

Indien Stichting READY de betreffende persoonsgegevens aan andere organisaties heeft verstrekt informeert Stichting READY deze derde partijen. Stichting READY geeft bij deze partijen aan dat Stichting READY de gegevens heeft gewist en dat zij ook iedere kopie van- of koppeling naar die persoonsgegevens moet wissen.

Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

In sommige gevallen wenst u mogelijk een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt Stichting READY in dat geval verzoeken om de gegevensverwerking te beperken. Stichting READY zal voldoen aan een dergelijk verzoek in de volgende gevallen:

 • U bent van mening dat de gegevens die Stichting READY over u verwerkt onjuist zijn. Totdat de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel zijn aangepast of aangevuld, zal Stichting READY deze persoonsgegevens niet gebruiken;
 • Stichting READY had de persoonsgegevens niet mogen verwerken, maar u wilt niet dat Stichting READY uw persoonsgegevens (volledig) wist;
 • Stichting READY heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig, maar u wilt nog gebruik kunnen maken van deze gegevens voor instellen van een claim of het starten van een juridische procedure.
 • U maakt bezwaar tegen de verwerking door Stichting READY van uw persoonsgegevens en Stichting READY heeft dit bezwaar nog niet beoordeeld.

Als er een beperking rust op de verwerking van uw persoonsgegevens, zal Stichting READY deze gegevens slechts verwerken met uw toestemming. Voordat de beperking wordt opgeheven, stelt Stichting READY u daarvan op de hoogte.

U heeft het recht om schriftelijk en / of digitaal bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u bezwaar maakt, verzoekt Stichting READY u om toelichting waarom u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verzoeken die u tot Stichting READY richt op basis van bovenstaande rechten, zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand na ontvangst worden uitgevoerd. Het kan zijn dat Stichting READY meer tijd nodig heeft om uw verzoek te behandelen. Als dat zo is, stelt zij u hiervan uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte. Stichting READY kan de termijn waarbinnen uitvoering zal worden gegeven aan uw verzoek in dat geval met maximaal twee maanden verlengen.

Als Stichting READY niet aan uw verzoek zal voldoen, zal zij u hierover uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek schriftelijk of digitaal berichten.

Klachtenregeling

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit privacyreglement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht indienen via de pagina Klachtenregeling. Deze is te vinden via www.stichtingready.nl/klachtenregeling.

Contactgegevens

Mocht u vragen hebben over dit privacyreglement of de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting READY, dan kunt u contact opnemen met info@stichtingready.nl.